Igal seadmel, iga makse.

EveryPay on püsivas arengus.
Kasva koos meiega!

Käesolevas EveryPay AS-i (registrikood: 12280690, asukoht: Rebase 2b, 10917, Tallinn, edaspidi „EveryPay”) privaatsuspoliitika tingimustes (edaspidi „Privaatsuspoliitika“) reguleeritakse veebilehe www.every-pay.com ja selle alamlehekülgede (edaspidi „EveryPay koduleht“) andmete töötlemise tingimusi. EveryPay kodulehe kasutamisel nõustub kasutaja Privaatsuspoliitikaga.

EveryPay kodulehe kasutamise käigus andmete (sh oma isikuandmete) avaldamisega annab kasutaja nõusoleku, et avaldatud andmeid töödeldakse käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ning õigusaktides sätestatud alustel ja korras. EveryPayl on õigus kasutada ja töödelda kasutaja poolt avaldatud e-posti aadressi turunduslikel eesmärkidel kasutajale informatsiooni, reklaami, pakkumiste vms edastamise eesmärgil ning selleks vajalikus ulatuses ja mahus. Edasistest pakkumistest ja reklaamist saab loobuda saates vastavasisulise avalduse e-posti aadressile newsletter@every-pay.com.

EveryPay võib edastada temale avaldatud andmeid samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele, kellele on vastavate andmete edastamine vajalik andmete töötlemiseks Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ning tingimusel, et ka andmete saaja on võtnud kohustuse järgida käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud andmete töötlemise nõudeid.

Kuigi EveryPay teeb kõik selleks, et EveryPay kodulehel avaldatud teave oleks õige, usaldusväärne ja ajakohane, ei ole EveryPay kodulehel avaldatud teabel, tingimustel ega muudel andmetel õiguslikku tähendust ega siduvat iseloomu ning kõik kliendi ja EveryPay vahel kehtivad õigused ja kohustused lepitakse kokku eraldi sõlmitava lepinguga. Everypay ei vastuta oma kodulehel avaldatud teabe õigsuse ega täielikkuse eest. Samuti ei vastuta EveryPay kolmandatele isikutele kuuluvatel veebilehtedel avaldatud info, arvamuste või mistahes muu sisu eest, millele on EveryPay kodulehel otseselt või kaudselt viidatud või millele viivad lingid on EveryPay kodulehel avaldatud.

Küsi personaalset pakkumist EveryPay’ga alustamisel!